Semalt özüni aldawçylardan nädip goramalydygyny gymmatly strategiýa bilen üpjün edýär

Aldawçylar şahsy maglumatlaryňyzy ýa-da puluňyzy almak islänlerinde taktikasyny yzygiderli üýtgedýärler. Bu kölegeli gahrymanlardan öňe geçmek üçin, olaryň işleýiş tertibine düşünmek we Semaltyň uly satuw menejeri Raýan Jonsonyň görkezmelerini ulanmak arkaly özüňizi goramalysyňyz :

Aldawçylar hemmäni nyşana alýarlar

Aldanmak ähtimallygyňyz ýok öýdýän bolsaňyz, täzeden pikirleniň. Aldawçylar tapawutlandyrmaýarlar we hökmany suratda sada adamlary nyşana almaýarlar. Has dogrusy, ähli girdejilerinden, bilim derejelerinden, jynslaryndan we ýaşlaryndan adamlary nyşana alýarlar. Şeýlelik bilen, kezzapçylyk taktikasynyň pidasy bolmak üçin özüňizi gaty akylly hasaplamazdan ozal, aldawçylaryň öňünde ejizdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Aldawçylar näme üçin beýle üstünlikli? Pleönekeý. Bu kölegeli gahrymanlar adamlaryň sahylygyny, zerurlyklaryny, rehim-şepagatyny ýa-da artykmaçlygyna hormat goýmak sungatyny özleşdirdiler.

Aldawçylardan goramak

Her kimiň kezzaplyga düşüp biljekdigini bilýän bolsaňyz, özüni gurban bolmakdan goramagyň iň gowy usuly nätanyş adamlara şübheli garamakdyr. Islän wagtyňyz nätanyş adamlar bilen aragatnaşyk saklaýarsyňyz, telefonda ýa-da sosial saýtda, şübheli hereketlere üns beriň.

Adamlaryň köpüsi nätanyş adam bilen iş salyşýan bolsalar, kezzaplygyň pidasy bolmajakdygyna gaty giç düşünýärler. Aldawçyny ýok etmegiň ýönekeý usuly, Google-da gözleg ýa-da onuň bilen işleşmäge synanyşmazdan ozal geljegiň bilen baglanyşykly adamlar hakda maglumat gözlemekdir.

Resminama

Galp resminamalary kesgitlemek elmydama aňsat bolmasa-da, kezzap bilen iş salyşýandygyňyzy aýdyp biljek käbir duýduryş alamatlary bar. Galp resminamanyň erteki alamatlary:

  • Grammatikanyň ýa-da orfografiýanyň pesligi
  • Gaty resmi dil ulanmak
  • Customörite salamlar däl-de, umumy salamlar
  • Bar bolmadyk kärhanalaryň ýa-da kompaniýalaryň atlary

E-poçta iberiň

Aldawçylar hakyky we abraýly kompaniýanyň logotipini ulanyp, resmi görnüşli e-poçta aňsatlyk bilen birleşdirip bilerler. Aldawçylar, belli bir kompaniýanyň nyşany bolan e-poçta alanyňyzda garawullaryňyzy goýberip biljekdigiňizi bilýärler. Aldawçylygyň öňüni almak üçin elmydama özüňize kompaniýa bilen habarlaşdyňyzmy ýa-da haýsydyr bir goşundy açmazdan ozal şeýle işden e-poçta garaşýarsyňyzmy diýip soraň.

Galp profil

Tanyşlyk sahypasynda bolsaňyz, tanyşlyk profiline seredeniňizde gyzyl baýdak bolup hyzmat edip biljek zatlar bar. Bular gyzyklanmalar, onlaýn tapylan galp suratlar we dil endikleri.

Aldawçylary yzarlaň

Aldawçylar seýrek bolýar. Açgözliginde has köp zat üçin gaýdyp gelýärler. Indiki kezzaplygy nädip kesgitläp bilersiňiz:

  • Aldawçy, jany howp astyndadygy sebäpli size gyssagly kömek gerekdigini habar bermek üçin jaň edýär.
  • Aldawyňyzy derňemäge kömek etmek isleýändiklerini aýdyp, hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerinden jaň ediň ýa-da hat alyşyň. Bu ýerde kezzaplar puluňyzy tölegli yzyna alyp biljekdigine söz bermegi ähtimal. Hukuk goraýjy edaralaryň hyzmatlaryny hödürlemek üçin hiç hili töleg almaýandygyny hemişe ýadyňyzdan çykarmaň.
  • Aldawçydan halas etmek üçin sizi çagyrýan bir aýal, ýöne gaçmagy üçin pul gerek.

Aboveokardakylar, kezzaplaryň sizden pul talap etmek üçin ulanýan käbir taktikalary. Aldawçylyga ýol bermezlik üçin, aldawçylaryň adamlardan pul almak üçin ulanýan täze usullary we hileleri bilen yzygiderli tanyşmaly. Mundan başga-da, şertnama gaty gowy bolanda öz instinktleriňize ynanmaly.